Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03Bol-Dav Burs Yönetmeliği Usul ve Esasları

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 1: AMAÇ

Asıl amacı, “Bolvadin’in ve Bolvadinlilerin (kasaba ve köyler dâhil) ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek

amacıyla imkânlar ölçüsünde; Tahsilde bulunan Bolvadinli yetenekli öğrencilere maddi ve manevi yönden yardım etmek, Bolvadinli gençlerin boş zamanlarını değerlendirici

sosyal faaliyetler düzenlemek” Bolvadinliler Dayanışma Vakfı'na her yıl Bolvadinli veya ve Köy, Kasabalı hemşehrilerimizin maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenim görme zorluğu

yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamak olan vakfımız, vereceği burslarla, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmeyi; çağdaş uygarlığın

vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı ,girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireyler yetişmesine aracılık ederek ülkemizin kalkınmasına böylelikle katkıda bulunmayı düşünmektedir.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik; Türkiye genelinde lisans düzeyinde öğrenim gören, görecek olan ve görmeye hak kazanmış; ancak öğrenimine maddi imkânsızlıklar nedeniyle devam etmekte

zorlanan; çocuklarına vakfımızın yukarıda anılan vakıf amaçları ile kendi değer yargıları örtüşecek; TC vatandaşı ve Bolvadin ilçesi, Köy ve Kasaba nüfuslarına kayıtlı başarılı

öğrencilere, BOLDAV Vakfı tarafından, vakıf internet sitemizde yer alan başvuru formunun doldurulmasını takiben, belirlenen temel ilkeler ışığında yapılacak özenli seçimler

soncunda verilecek burs ile ilgili işlem ve esasları kapsar.

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönetmelik, BOLDAV Vakfı Resmi Senedinin, Vakfın amacına ilişkin 4/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4: TANIMLAMALAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

BOLDAV VAKFI : Bolvadinliler Dayanışma Vakfı

Resmi Senet : BOLDAV VAKFI Resmi Senedi

Yönetim Kurulu : BOLDAV VAKFI Yönetim Kurulu

Mütevelli Heyeti : BOLDAV VAKFI Mütevelli Heyeti

ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Öğrenci Not Belgesi : Transkript

Burs komisyonu : Burs başvurularını değerlendirerek nihai karar için BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu’na önermesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon

Şartlı Burs : Öğrencinin, öğrenimi süresince almış olduğu bursu, aynı süre boyunca ve aynı aylık miktarlarla BOLDAV Vakfı’na - bir başka öğrenciye burs verebilmesi

amacıyla - geri ödemesidir

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri

MADDE 5: BOLDAV VAKFI GENEL MERKEZ BURSLARI

a) Her yıl Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) Burs Komisyonu tarafından Boldav Burs Yönetmeliği” ne göre belirlenecek olan koşullara uygun ve 4 yıllık Üniversite

Lisans öğrencilerine verilecek Taahhütlü (şartlı) Burs “Mezun olduktan 2 (iki) yıl sonra, o tarihte BOLDAV tarafından verilen bir öğrenci bursunu, Burs aldığı ay kadar

karşılamayı beyan ve taahhüt ederim” diyerek bursiyer öğrencinin imzalayacağı burslardır”

b) Yapılacak burs ve yardımlar: vakıf yöneticilerinin ve hayırseverlerin gelecek bağış katkılarıyla yürütülecektir.

c) Öğrenci, her hangi dönemde burs koşullarına uyacağı konusunda güvence vermiş ise, öğrenimi bitene değin ve bittikten sonra o koşullara uymakla yükümlüdür.

MADDE 6: ÖZEL BURSLAR

“BOLVADİNLİ ÖĞRENCİMİZE BURS VER “BÜYÜK ADAM” OLSUN” KAMPANYASI KAPSAMINDAKİ BURSLAR

a) “Özel burs bağışları yapanların isteklerine uygun olarak, öğrenciye BOLDAV Vakfı aracılığı ve Yönetim Kurulu kararı ile verilen, özel hükümler de içerebilen burslardır.

BOLDAV VAKFI kaynakları dışında gerçek veya tüzel kişi ya da kurumlar tarafından gerçekleştirilen “Bolvadinli öğrencimize Burs ver Büyük Adam Olsun” kapsamındaki

bursların dağıtımı, bağış yapanın belirlediği koşullar çerçevesinde eğitim ve burs komisyonu kararıyla kesinleşir. Bağış şartında burs alanlar ile ilgili koşul/yükümlülük

belirtilmemişse, bu yönetmelikteki tüm hükümler geçerlidir. Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, şartlı ya da şartsız oluşu, süresi ve ödeme zamanları, burs veren kişi ya da

kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.”

b) Bağışçılar, yukarıda anılan kampanya çerçevesinde gerçekleştirecekleri bağışlarının sağ ya da vefat etmiş yakınları ya da kendi adlarıyla vakıf web sitesinde ve vakfın diğer

sosyal ortamlardaki paylaşımlarında anılmasını isteyebilirler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları, Bursun Devam ve Kesilmesi,

Burs Alanın Yükümlülükleri

MADDE 7: BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Anne ya da Babasının Bolvadinli olması ve/veya Bolvadin, Köy ve Kasabaları nüfusuna kayıtlı olmak (kasaba ve köyler dâhil) veya en az 15 yıl aile Bolvadin ikamet etmek

c) Türkiye sınırları içerisinde lisans düzeyinde öğrenim görmek.

d) Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak (Madde 1’e).

e) Sabıka kaydı bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamak.(Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir.)

f) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

g) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı 4 yıllık üniversite lisans programına öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.

h) Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ı) Derslerinde Başarılı olmak (Sınıfını doğrudan geçmek)

i) Yardıma muhtaç olmak,

j) Aynı aileden ikinci bir kişinin kardeş(leri) Vakıf bursiyeri olmaması.

k) İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık üniversite lisans programına geçen öğrenciler de BOLDAV Vakfı bursuna başvurabilirler.

l) Burs alanın isteği ve BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu’nun onayıyla yılda 3 (üç) gün, herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.

m) Şehit ve Gazi çocuklarına ve %40’ın üzerinde Engelli olduğunu belgeleyen 4 yıllık üniversite lisans öğrencilere burs başvurularında öncelik tanınır.

n) 16.11.2022 Tarih ve 13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3.Maddesi gereğince Türk–El sanatlarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik Meslek Yüksek Okulları Türk-El Sanatları bölümünde okuyan veya okuyacak öğrencilerimize Yönetim Kurulunun uygun gördüğü sayıda  Bolvadinli öğrenciye burs verilmesin kararı Kurucular Kurulunun görüşlerine sunuldu ve 18.03.2023 tarihinde  oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 8: ADAY OLAMAYACAKLAR

a) Başka bir özel ya da resmi kurumdan burs alan öğrenciler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi veya burs alanlar ile %40’ın üzerinde engeli bulunup da bir başka kurumdan

burs alan öğrenciler ve yakınlarından nafaka alanlar aday olabilir.)

b) Yabancı uyruklu öğrenciler

c) Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrenciler

d) Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler.

f) Tek dersten dolayı da olsa sınıf tekrarı yapanlar veya ğitim süresini tamamlamış öğrenciler

g) Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde, Açık öğretim fakültesi, 2 yıllık ön lisans ve/veya yüksekokul, Uzaktan ve internetten üzerinden veren

eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler

h)Yüksek Lisans, Doktora vb. lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin burs müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir ve/veya geçersiz sayılacaktır.

MADDE 9: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLİŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

a) Burs başvuru bilgi, şart ve başvuruların nereye yapılacağı bilgisi vakfımızın www.boldav.org.tr adlı web sayfasından duyurulmaktadır.

b) Burs başvuruları her yıl web sayfamızdan duyurulan tarihlerde Başvuru Form ve Taahhütnameyi hangi adresten indirecekleri vakfımızın web sayfasından duyurulur

c) Burs ön başvurusu yapacak öğrenciler BOLDAV Vakfı’nın talep ettiği Başvuru Form, Taahhütnameyi ve istenen belgeleri okunaklı bir şekilde doldurarak her yıl vakfımızın

web sayfasında duyurusu yapılan başvuru tarihleri içerisinde imzalı ve eksiksiz bir şekilde PDF formatında vakfımızın boldava@gmail.com mail adresine göndereceklerdir.

d) Değerlendirme sonuçları üç gruba ayrılır.

· Ön değerlendirmeyi aşamayanlar (Başvuru şartlarına göre)

· Ön değerlendirmeyi aşanlar (Başvuru şartlarına göre)

· Burs alma koşullarına uygun olanlar

e) Her yıl özel burslar dışında burs verilecek öğrenci sayısı BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs koşullarını karşılayarak burs almaya hak kazanan

başvurular arasından verilecek burs sayısı kadar da, yedek öğrenci değerlendirme sonuçları da Vakfın web sitesinde başvuruların bitiminden 15 gün sonra ilan edilir.

f) Burs almaya hak kazanan öğrenciler; BOLDAV Vakfı’nın talep ettiği Başvuru Form, Taahhütnameyi ve istenen ASIL (orijinal) belgeleri okunaklı bir şekilde bilgisayarda

Microsoft Office Word programı ile doldurarak mavi tükenmez kalemle imzalı ve eksiksiz bir şekilde vakfımızın web sayfasında yapılan belirtilen tarihe kadar PTT aracılığıyla

kargo & aps & iadeli taahhütlü ile duyurulan adrese ve/veya BOLDAV Vakfı Genel Merkezi’ne göndermekle yükümlüdürler.

g) Burs kazanma hakkı edinmiş öğrencilerin belgelerini sözü edilen tarihe kadar göndermemesi; aslına uygun bildirimde bulunmadıklarının saptanması; eksik belge

gönderilmesi durumunda, burs alma hakları ortadan kalkar ve yedek sıralamadaki öğrenciden gerekli belgeler istenir. Belgelerin hangi tarihe kadar gönderilmesi gerektiği

internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 10: BURS ALANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)  BOL-DAV‘In Bursları Karşılıksızdır. Öğrenim süresince başarı düzeyimi BOL-DAV Vakfı Burs Verme Usul ve Esaslarının üstünde tutmaya çalışır. Öğrenimini tamamlayıp her burslu gibi iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde BOL-DAV‘a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Bolvadin’li Üniversiteli öğrenciye BOL-DAV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca, BOL-DAV‘a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda BOL-DAV’ın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

b) Burs almaya hak kazananlar, Türkiye de şubesi bulunan herhangi bir banka şubesinden birinde kendisi adına açtıracağı hesap numarasının TR ile başlayan İban

numarasını, BOLDAV Vakfı Genel Merkezi’ne en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler.

c) BOLDAV Vakfı bursuna başvurusundan sonra öğrencinin beyanında herhangi bir değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin burs başvuru sonuçları açıklanıncaya kadar

yazılı olarak belgelendirmesi halinde öğrencinin durumu dikkate alınır.

d) Burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler, durumlarını BOLDAV Vakfı’na bildirerek, bursun kesilmesi yönünde bilgi vermekle

yükümlüdürler.

e) BOLDAV Vakfı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, burs koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Burs alanlar, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde, hakkında

yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul ederler.

f) Burs alan, öğrenimini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde BOLDAV Vakfı’na bildirmeye, diplomasını, mezuniyet belgesini Eğitim ve Burs Komisyonu’na ulaştırmaya

yükümlüdürler.

g) Başvuru Belgesi gerçeğe uygun olarak doldurulmalı ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında BOLDAV Vakfı’na teslim edilmiş

olmalıdır.

h) Beyan edilen bilgiler ile BOLDAV Vakfı’na teslim edilen belgeler ve/veya vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında bir çelişki olmamalıdır.

ı) Burs alanlar, öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. tüm değişiklikleri BOLDAV Vakfı’na

zamanında bildirmekle yükümlüdürler.

i) Burs almaya hak kazanan öğrenciler, BOLDAV Vakfı’nın uygun gördüğü ortamlarda başvuru formunda yer alan verilerin kullanılmasını kabul ederler.

j) Burs alanların öğrenciler; öğrenimini tamamladığını BOLDAV Vakfı’na bildirmediği, imzalayacağı müracaat formunda beyan ettiği bilgilerin ve ibraz ettiği belgelerin gerçeği

yansıtmadığının ya da burs tahsis edildikten sonra başka bir özel kurum ya da vakıftan yeni burs aldığının tespiti halinde, bursunun kesileceğini, BOLDAV Vakfı’ndan aldığı

tüm ödemeleri ve burs miktarının 1,5 katı tutarındaki cezai şartı, tahsis tarihinden itibaren  BOLDAV Vakfı’nın ilk yazılı talebini takiben 7 gün içinde

ödeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt etmekle yükümlüdürler.

k) Özel burslar ve kurulan fonlardan verilen burslarda, bağış şartlarına göre yükümlülükler belirlenebilir.

MADDE 11: VİCDANÎ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenim süresince başarı düzeyimi BOL-DAV Vakfı Burs Verme Usul ve Esaslarının üstünde tutmaya çalışır. Öğrenimini tamamlayıp her burslu gibi iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde BOL-DAV‘a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Bolvadin’li Üniversiteli öğrenciye BOL-DAV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca, BOL-DAV‘a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda BOL-DAV’ın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu, vicdanî bir sorumluluktur.

MADDE 12: BURSUN DEVAM KOŞULU

a) Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

b) Başarı ve disiplin durumunu bildirir ilgili makamdan onaylı öğrenci not durum belgesi (transkript)”, öğrenci belgesi, yeni tarihli adli sicil kaydını BOLDAV Vakfı’na ulaştırmış

olmak

c) Herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde 3(üç) gün görev aldığını gösterir belgeyi BOLDAV Vakfı’na göndermiş olmak.

d) Tek dersten kalarak öğrenimini yarım dönem uzatmış öğrencilerin bursları yarım dönem daha uzatılır. Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen

burs, bir sonraki sınav döneminde en az iyi derece alması veya not ortalamasının ilgili maddelerde belirtilen not ortalamasında veya daha yüksek olması halinde, burs

kontenjanının uygun olması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yeniden burs verilebilir

e) Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil

edilenler hariç) bursları kesilir. Bu öğrencilere bir daha burs verilmez.

f) Disiplin cezası almış öğrencilerin bursunun devam edip etmeyeceği, BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu ya da BOLDAV Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

g) Öğrencinin dönem izni alması durumunda, bursu dondurulur; ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi ve durumunun Yönetim Kurulu’nca

onaylanması halinde aynı bursu almaya tekrar hak kazanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

h) Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil

edilenler hariç) bursları kesilir ve Bu öğrencilere bir daha burs verilmez.

ı) Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs

süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz

MADDE 13: BURSUN KESİLMESİ

a) Durumu bu yönetmelikteki hükümlere uymadığı tespit edilenlerin;

b) Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrencilerin;

c) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule uygun gerekçesi bulunmayan öğrencilerin;

d) Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştiren öğrencilerin;

e) Kayıt sildirme, mezuniyet, disiplin cezası gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen öğrencilerin;

f) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirenlerin öğrencilerin;

g) BOLDAV Vakfı’na bilgi vermeden disiplin cezası alarak okuldan atılan kadı silinen öğrencilerin;

h) BOLDAV Vakfı’na bilgi vermeden kayıt donduran öğrencilerin;

ı) Öğrenim görmekte olduğu eğitim kurumu kapatılanların;

i) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde BOLDAV Vakfı dışında başka kurumlardan aylık nakit ödeme şeklinde burs aldığı tespit edilen öğrencileri;(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan

(KYK) burs alanlar ile %40’ın üzerinde engeli bulunup da bir başka kurumdan burs alan öğrenciler ve yakınlarından nafaka alanlar hariçtir.)

j) Disiplin cezası alan öğrencilerin; (disiplin suçu Eğitim ve Burs Komisyonu’nca incelendikten sonra karar verilir)

k) Öğrenim süresi içerisinde hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin;

l) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında göndermeyen öğrencilerin;

m) Her ne sebeple olursa olsun BOLDAV Vakfı Burs Komisyonu’na yanlış beyanda bulunan öğrencilerin;

n) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin bursu, Haziran ayı sonunda kesilir

o) Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs kesinlikle uzatılamaz. Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu

belgelendirmesiyle BOLDAV Vakfı Burs komisyonu öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir

o) Öğrenim süresince başarı düzeyimi BOL-DAV Vakfı Burs Verme Usul ve Esaslarının üstünde tutmaya çalışır. Öğrenimini tamamlayıp her burslu gibi iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde BOL-DAV‘a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Bolvadin’li Üniversiteli öğrenciye BOL-DAV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca, BOL-DAV‘a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda BOL-DAV’ın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.Yukarıda sayılan haller dışında gerek

görülmesi halinde ve istisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komisyonu karar verir. Bu

Komisyonun kararları kesindir. Burs Komisyonu, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

MADDE 14: BURS BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1-Burs Başvuru Formu (Fotoğraf yapıştırılacak, Mavi Tükenmez kalem ile Adı Soyadı, Tarihli ve İmzalı olacaktır)

2-Vicdani Yükümlülük Taahhütnamesi Formu (Mavi Tükenmez kalem ile Adı Soyadı, Tarihli ve İmzalı olacaktır)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı, onaylı veya E-Devlet)

5- Öğrenci Belgesi (Müracaat yılına ait ve okul onaylı)

6- Transkript (Hazırlık ve 1.sınıf öğrencileri hariç)

7- Aile gelirini gösterir belgeler ile Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları

8- Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, BAĞ-KUR, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge

9- Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge

10- Adli sicil kaydı belgesi

11- Bursiyerin herhangi bir gelirinin olmadığını belirten belge (SGK’ dan alınacaktır)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsisi ve Ödenmesi

MADDE 15: BURSLARIN ÖDENME SÜRESİ

a) BOLDAV Vakfı Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm taşımadıkça, her akademik yıl için 8 (sekiz) aylık süreci içerir.

b) Yarıyıl döneminde başlayan bursların ilk yıl ödemesi 4 (dört) aylık süreci içerir.

c) Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

d) Vakıf burs fonu ve burs bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde

bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın(sadece okulunun devam ettiğine dair öğrenci belgesi talep edilir) mezun olana kadar

bursunun devam etmesi esastır.

e) Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıllık süre için

verilir.

MADDE 16: BURS KONTENJANI

BOLDAV VAKFI burslarının türleri ve sayıları, burs bütçesine yapılan bağışlarla bu iş için ayrılan ödenek bağışla mı olacak ve özel bursların şartları da dikkate alınmak

suretiyle BOLDAV VAKFI Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve en geç Eylül ayı başında gerekli duyurular yapılır.

MADDE 17: BURS TUTARI

Öğrencilere verilecek burs miktarı, Vakfımızın ilk defa burs vermeye başlayacağını duyurduğu 2017-2018 öğretim yılında yapılan bağış miktarları ve devamlılıklarına göre 150

TL/ay olarak belirlenmiş olup burs bütçesi yapılan yardım ve bağışlarla belirlendiğinden burs bütçesi olanakları dâhilinde her yıl, BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir. Yönetim Kurulu, öğrenim dönemi başında burs miktarında değişiklik yapabilir. Ancak, burs almaya başlamış olanlar, bir önceki yıl aldıkları burstan daha düşük burs

almayacaklardır.

Not: 2020-2021 Eğitim yılı Burs miktarı: 225  TL/ay olarak ödenmektedir.

         2022-2023 Eğitim yılı Burs miktarı 300 TL/ay olarak ödenmektedir.

MADDE 18: BURSUN ÖDENMESİ

Öğrenciye bursun ödenmesi, BOLDAV VAKFI Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına ve burs yönetmeliğine

dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister; kazananlara gerekli duyuruyu yapar Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını 20 Kasım tarihinden geçerli olmak

üzere banka Iban numaralarına Eft yolu ile havale edilmektedir.

MADDE 19: BURS HESABI VE BURS FONU

2017 yılı Eylül ayında Ankara Albaraka Katılım Bankası, Çukurambar şubesine Bolvadinliler Dayanışma Vakfı adına hemşerilerimizin ve yardımseverlerimizin burs, zekât, fitre,sadaka ve yardımlarını Burs hesabına gönderebilmeleri ve BOLDAV Vakfı Yönetim Kurulu’nca öğrencilere burs havalelerinde kullanmak amacıyla Burs fonu hesabı açılmıştır

ve bilgileri aşağıdaki gibidir

ALBARAKA BURS HESAP BİLGİLERİ

Alıcı : Bolvadinliler Dayanışma Vakfı

Şube : Çukurambar Şubesi

Şube Kodu : 191

Hesap No : 3940530-1

İban No (TL) : TR95 0020 3000 0394 0530 0000 01

İban No (EUR) : TR41 0020 3000 0394 0530 0000 03

İban No (USD) : TR14 0020 3000 0394 0530 0000 04

MADDE 20: SOSYAL FAALİYET, TANITIM VE MEZUNLARIN TAKİBİ

a) Vakfımızın Merkezi Ankara Üniversitelerinde okuyarak Burs almaya hak kazananlar ile Vakfımız kayıtlarında olan öğrencilerimize toplantı düzenlenerek, öğrencilerimizin

birbirleriyle ve BOLDAV Vakfı yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

b) Burs alanların, BOLDAV Vakfı ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri desteklenir ve takdir edilir. Böylece, öğrencilerin BOLDAV Vakfı’nı sadece para ödeyen değil,

kendilerinin tüm gelişimleri ile ilgilenen ve destek veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır.

c) Mezun olan burs alanlarla da iletişim devam ettirilerek dayanışmanın ve eğitim burslarına katkının sağlanması amaçlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 21: MALİ HÜKÜMLER

Verilecek her türlü bursların sayısı, para olarak miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından burs fonu yapılan yardım ve bağışlar ile oluşturulan bütçede bu iş için ayrılan ödenek

göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu bu iş için gerektiğinde Vakıf bütçesinin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

MADDE 22: İDARİ HÜKÜMLER

a) BOLDAV Vakfı Yönetimi işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden ilan etmeksizin değiştirme, burs koşullarını yeniden düzenleme hakkına sahiptir.

b) BOLDAV Vakfı, sonraki yıllarda vereceği burslarda ve gerek görmesi durumunda işbu koşulları değiştirme hakkına sahiptir. Ancak her öğrenci her hangi yılın burs

sözleşmesini yapageldiyse, o yılın koşullarına tabidir.

c) BOLDAV Vakfı öğrencilere sağladığı burs imkânını bağış ve yardımlarla sağladığından yardımların azalması ve/veya kesilmesi halinde burs verme işlemi karşılayamayacağından sonlandırma ve/veya bitirme hakkına sahiptir.

d) BOLDAV Vakfı, burs verdiği öğrencilere karşı yasalar indinde hiçbir borç altında değildir. Burs alacaklar, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ederler.

MADDE 23: HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR

Bu yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI (BOLDAV) Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÜRÜTME

Bu yönetmelik BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI (BOLDAV) Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, Mütevelli Heyetince kabul edilerek ve Yönetim Kurulu'nun 18.11.2017 tarih ve 65 no'lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Paylaş