Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03VAKIF SENEDİ

BOLVADİNLİLER
DAYANIŞMA VAKFI SENEDİ

 

BÖLÜM I

 

KURULUŞ, VAKFIN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1- Türk Medeni Kanunu’nun 73. ve müteakip maddeleri hükümlerine göre, tesis senedinde yazılı amaçları tahakkuk ettirmek üzere “BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI” adı ile bir vakıf kurulmuştur. Kısa adı BOL-DAV’dır. Vakıf işbu senette VAKIF olarak anılacaktır.

MADDE 2-Vakfın Merkezi Ankara, İkametgâh adresi Demetevler 357.Cadde 362.Sokak No:3/2 Yenimahalle / Ankara’dır.

MADDE 3- Vakıf gerektiğinde ülke içinde ve dışında hizmet vermek üzere şubeler açabilir, irtibat büroları kurabilir.

Bunların açılış kararları ile görev alanları, yetkililerin belirlenmesi, bu şubeleri veya büroları yönetecek kişilerin tayini, vakıf yönetim kuruluna aittir.
 

BÖLÜM II


VAKFIN AMACI

MADDE 4- Bolvadin’in ve Bolvadinlilerin (kasaba ve köyler dâhil) ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla imkânlar ölçüsünde;

a) Tahsilde bulunan Bolvadinli yetenekli öğrencilere maddi ve manevi yönden yardım etmek, Bolvadinli gençlerin boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek veya bu tür faaliyetlerde bulunanlara rehberlik etmek, ücretli veya ücretsiz kurslar, özel okullar, araştırma merkezleri ile irtibat ve vakıf lokalleri açmak,

b) Bolvadin dışında yaşayan hemşerilerinin cemiyet olaylarından (ölüm, evlenme vb.) birbirlerinin haberdar olmalarını temin edici organizasyonu sağlamak ve Bolvadin’den Büyükşehirlere iş bulma, hastalık ve tahsil gibi nedenlerle gelen hemşerilerine rehberlik hizmetini yapmak,

c) Bolvadin’in tanıtılması ve Bolvadinliler arasındaki dayanışmanın sağlanması ile Seminer, Konferans, Kurs, Panel, Sempozyum gibi çalışmalar yapmak, kitap, dergi, gazete ve benzerleri gibi göze ve kulağa hitap eden yayınlar çıkartmak ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

d) Bolvadin’in ekonomik ve toplumsal envanterini araştırarak bu yönde kalkınmasını sağlamak amacı ile plan, proje ve fizibilite raporları hazırlatmak, icracı kuruluşlarla işbirliği yaparak bunların uygulanmasına yardımcı olmak.
 

BÖLÜM III


VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ:

MADDE 5-Vakfın mal varlığı, vakıf adına tahsis edilen 5.125.000.-(beş milyon yüzyirmibeşbin lira) TL’dir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bu mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

MADDE 6-Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; vakıf amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya: yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse senetlerini temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakıf mal varlığına dâhil kıymetlerle bir şirket kurmaya veya bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, taşınır ve taşınmaz malların rehini dâhil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletleri kabule, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iraesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Türk Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.
 

BÖLÜM IV


VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Kurucular Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Vakıf Genel Müdürlüğü

e) Vakıf İstişare Meclisi

KURUCULAR KURULU

MADDE 8-Kurucular Kurulu


YAHYA PEKTAŞ Mescit Mah. Bolvadin
Hasan DOĞRUYOL Çankaya Ankara
Mehmet Akif ÇAKIRER Bolvadin

Yusuf İNCEER Konya

Hasan Haluk HIDIROĞLU Çankaya Ankara

Ali ERDURMUŞ Çankaya Ankara 

Hakkı ÖZTÜRK  Keçiören/Ankara

Bolvadin Belediye Başkanlığı/ Bolvadin

İle Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilebilecek, Bolvadin’de faaliyet gösteren kuruluşlar ve Bolvadinli gerçek kişilerden oluşur.

Kurucular Kurulunda yer alan gerçek kişilerin ölümü veya istifası halinde yerlerine Kurucular Kurulu tarafından yeni bir üye atanabilecektir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 9-Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile bu kurullardan boşalan üyeliklere yenisini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra edip etmemek.

c) Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine kabulü teklif edilenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamak.

d) Yönetim Kuruluna vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmak.

KURUCULAR KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

MADDE 10-Kurucular Kurulu her yılın mart ayı içinde daha önceden belirleyeceği gündemle toplanır. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Kurucular Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan bir fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilanda ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir. Kurucular Kurulunca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan kâtibi seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu kararlarını, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alır, her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulu toplantısına gelemeyecek üye, yerine, Kurucular Kurulu arasında bir üyeye vekâlet verebilir, ancak bir üyede birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ

MADDE 11- Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından iki yıl için seçilecek beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. Yedek üye, yerine atandığı asil üyenin görev süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU’NUN TEMSİLİ

MADDE 12-Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile ikinci başkanı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı temsil eder. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda temsil görevini ve başkanlık görevlerini ikinci başkan yürütür. Yönetim Kurulu, ikinci başkana veya Vakıf Genel Müdürüne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI

MADDE 13-Vakıf Yönetim Kurulu önceden belirlenecek gündemle ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı da gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabule şayan bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üye, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine Yönetim Kurulu başkanlığınca sırasıyla yedekleri alınır ve noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilip üyeler tarafından altları imzalanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu vakıf işleri ile ilgili güncel kararlar alıp yürütmek üzere ikinci başkan ve üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu oluşturulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve hangi konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca karara bağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak.

b) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini belirlemek.

c) Her türlü menkul ve gayrı menkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı intifa, sükna ve mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel ve resmi işleri yapmak,

d) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrı menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrı menkul alım ve satımı için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev yetki ve sorumluluklarını, bu personele ödenecek ücretleri tespit etmek, gerektiğinde bunların görevine son vermek.(Ancak Genel Müdürün ataması Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Kurucular Kurulu tarafından yapılır.) Bu personellerin yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışma yönetmelikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak.

f) Vakfın yıllık bütçe ve bilânçoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlayarak gündemle birlikte en geç 15 Şubat’a kadar Kurucular Kurulunun onayına sunmak, onaylanan bütçe ve çalışma programını uygulamak.

g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş ve üye kayıt defterini tutmak.

h) Vakıf senedinde yapılması gereken değişikliğin gerekçe ve taslağına Kurucular Kuruluna sunmak.

ı) Kurucular Kurulunun karar, tavsiye ve önerilerini yerine getirmek, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçelerini faaliyet raporlarında belirtmek.

k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan uygun görülenlerin vakıf Kurucular Kurulu üyeliğine kabulünü Kurucular kuruluna teklif etmek.

l) Vakfın kuracağı tesisler için gerekli yönetmelik ve yönergeler hazırlamak, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde değiştirmek.

DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVİ

MADDE 15-Denetim Kurulu Kurucular Kurulu adına vakıf faaliyetlerinin vakfın amaçlarına uygunluğunu ve hesaplarını denetler. Denetleme kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek denetçi seçilir. Süresi biten denetçi yeniden seçilebilir. Denetçi üyeliğin boşalması halinde alınan yedek üye, yerine getirildiği üyenin süresince görevde kalır. Denetleme Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler, denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine verilmek üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 16- Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim Kurulunun teklifi üzerine Kurucular Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür yönetim Kurulu toplantılarına katılır, Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygular ve vakfı yönetir. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesi değil ise, toplantılarda oy kullanamaz. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKIF İSTİŞARE MECLİSİ

MADDE 17- Vakıf İstişare Meclisi, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Vakıf Genel Müdürü ve Yardımcıları, Şube Başkanları ile Kurucular Kurulu tarafından belirlenecek Bolvadin’e ve Vakfa hizmet etmiş gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Vakıf İstişare Meclisi, Yönetim kurulunun tespit edeceği tarihlerde, Bolvadin ve Bolvadinliye yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve temenni kararları almak üzere önceden belirlenecek gündemle toplanır ve aralarından seçilecek Divan Başkanı ve kâtipleri ile toplantı yapar. Toplantı sonucu alınacak temenni ve kararlar, Yönetim Kuruluna bildirilir.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 18- Vakfın gelirleri, vakfın amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre harcanır.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

MADDE 19-Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahridir. Ancak vakıf için yapılan seyahat masrafları vakıf bütçesinden karşılanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

BANKA HESABI

MADDE 21- Bankalarda hesap açma, kapatma ve para çekmede Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.
 

BÖLÜM V


VAKFIN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

 

VAKFIN SÜRESİ

MADDE 22-Vakıf, vakıf senedindeki amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerine süresiz olarak devam eder.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23-Vakıf, vakıf senedinde yazılı gayelerin gerçekleşmesinin imkânsızlığı halinde ya da feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulu teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

MAL VARLIĞININ DEVRİ

MADDE 24-Vakfın dağılması halinde vakfın mal varlığı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 33. Maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre aynı amaca yönelik ve Bolvadin’de faaliyet gösteren başka bir vakfa, böyle bir vakıf mevcut değilse Bolvadin Belediyesine devredilir.
 

*** Vakıf Senedinin 8.maddesine eklenen son fıkra hükmü gereğince;

 

* Vefat eden Kurucular Kurulu Üyesi Sait BAĞCI yerine Şeref ASLAN'ın atanması Kurucular Kurulunun 10.01.2014 ve 26.01.2014 tarihli toplantılarında karar altına alınmıştır.

* İstifa eden Kurucular Kurulu Üyesi H.Hilmi ÖZDEMİR yerine Dr. Ulvi ATA’nın atanması Kurucular Kurulunun 10.01.2014 ve 26.01.2014 tarihli toplantılarında karar altına alınmıştır.

* Vefat eden Kurucular Kurulu Üyesi Osman Nuri ODUNCU yerine Hasan DOĞRUYOL'un atanması Kurucular Kurulunun 09.02.2019 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.

* İstifa eden Kurucular Kurulu Üyesi Dr.Ulvi ATA yerine Mehmet Akif ÇAKIRER'in atanması Kurucular Kurulunun 10.12.2019 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.

*Kendi isteğiyle çekilme talebinde bulunan Kurucular Kurulu Üyesi Şeref ASLAN'ın yerine Yusuf İNCEER'in atanması Kurucular Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.

*23.5.2022 Tarihinde vefat eden Kurucular Kurulu Üyesi ve Başkanı Hasan İNCEER ile 21.10.2022 Tarihinde sağlık sorunları sebebiyle istifa eden Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Ulvi YAVUZ'un  yerlerine Hasan Haluk HIDIROĞLU ve Ali ERDURMUŞ'un  atanması Kurucular Kurulu'nun 24.12.2022 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.

*23.02.2023 Tarihinde vefat eden Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim KOCA'nın yerine Hakkı ÖZTÜRK'ün atanmasına  Kurucular Kurulunun 18.03.2023 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.

Paylaş