Haberler


Resmi Büyüt

VAKIFLAR HAFTASINI KUTLARIZ.!
14.05.2017

Her yıl 11-17 Mayıs tarihleri arası “VakIflar HaftasI “olarak kutlanmaktadIr. EcdadImIzIn, insanI ya$at ki devlet ya$asIn anlayI$Iyla imar ettigi binlerce vakIf eseri sayesinde, ya$adIgImIz topraklar, yardImla$mayI, merhameti, sevgiyi, $efkati merkeze alan e$siz bir vakIf medeniyetine dönü$mü$tür. OsmanlI zamanInda yaygInla$mI$, Cumhuriyet'in kurulu$undan sonra da etkinligini aynI ölçüde sürdüren vakIflarImIz, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatIna büyük oranda katkIda bulunmakta; Egitim, saglIk, kültürel doku, $ehirciligin geli$tirilmesi ve birçok alanda geçmi$ten günümüze degerli hizmetler gerçekle$tirmektedir.

VakIf eserlerine, sadece ecdadImIzdan bizlere kalan birer miras gözüyle bakmamak gerek. Bu eserler, aynI zamanda tarihin her döneminde CanlI ve diri tutulan sosyal yardImla$ma ve dayanI$ma gelenegini temsil etmekle birlikte, milli kültürümüzün birer parçasI ve $ifreleridir.

VakIflar Genel Müdürlügü; 5 Haziran 1935te çIkan bir kanunla kuruldu. Ülkemizdeki vakIflarIn hepsinin yönetimi, bu te$kilata verildi. VakIflar, geçmi$te oldugu gibi bugün de: insanlar arasInda yardImla$ma, kar$IlIklI sevgi ve saygI hislerinin geli$tirilmesini ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkInmasIna yaptIklarI degerli hizmetleri en iyi bir $ekilde devam ettirebilmenin çabasI içerisindedir.

VAKIF ve ÖNEMI

Tarihe baktIgImIz zaman atalarImIzIn sayIsIz hayIr müesseseleri kurmu$ olduklarInI görürüz. Camiler, medreseler, darü$$afakalar, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtlarI, kervansaraylar, tersaneler, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, a$ evleri gibi vakIf ve hayIr kurumlarI hep Allah inancI ve ibadet amacIyla yapmI$lardIr. AtalarImIz bu hayIrlI i$leri yapmakla kalmamI$, onlarI ayakta tutacak, devamlarInI saglayacak, harap olup yIkIlmalarInI önleyecek tedbirleri de almI$lardIr. Bu suretle muazzam bir evkaf müessesesi dogmu$tur. VakIflar, Hz. Muhammet (SAV) ve ashabI kiram'In fiilleriyle vücut bulmu$, hayIr kurumlarI olarak ba$lamI$ atalarImIzIn bu manevi mirasa sahip çIkmalarIyla da günümüze kadar uzanmI$ gelmi$tir.

Yukarda saydIgImIz hayIr kurumlarI oldukça yaygIn olup, insanlar bu hayIr kurumlarIndan bedava yararlanIrlardI. Köylerde köy odalarI, evlerde hariciye adI verilen misafir odalarI bulunurdu. AtalarImIz, dedelerimiz bir yolcu, bir fakir veya bir yabancI bulup sofrasIna oturtmak için can atardI. Ne yazIk ki bu gün üst katta oturan alt kattakini tanImayacak $ekilde kalabalIklar içinde yalnIz ya$amaktayIz.

Bolvadinliler DayanI$ma VakfI (BOLDAV) olarak; VakIf kurumunun ya$atIlarak gelecege ta$InmasI açIsIndan "Vakfet, Ya$a ve Ya$at" anlayI$InIn herkesçe benimsenmesini diliyor, insana yatIrIm yapan, insanI merkeze alan ve insanIn mutlulugu için ve VakIflarIn hayIrlarInIn ya$atIlmasI için gereken azim ve inançla çalI$an VakIflar Genel Müdürlügü personeli ve Bu HayIrlI i$e gönül verenlerin VakIflarImIzIn VakIflar HaftasI’nI kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyoruz

VAKIFLAR

YardImla$mak insanlIgIn özüdür,
Bir emirdir, hem peygamber sözüdür,
YardIm etsen gülen fakir yüzüdür,
Fakire kucaktIr, evdir VakIflar.

Tarihe bak, nice ferman görürsün.
Çevrene bak, yüce hanlar görürsün.
Konyaya bak, MevlanayI görürsün.
Bir tarihtir, bir kültürdür VakIflar.

Biz insanIz hastalanIr, ölürüz.
Bazen i$siz, bazen a$sIz kalIrIz.
Bir kö$eden yardIm eli ararIz.
Dü$küne uzanan eldir VakIflar.

Okullar açIlIr, yurtlar açIlIr.
Okuyacak kimsesizler seçilir.
Kazan kaynatIlIr, çorba içilir.
A$tIr, i$tir, dosttur bize VakIflar.

Fakire, yoksula açar kucagInI,
Zengin, bu da senin tüten ocagIna,
Güzel yurdumuzun dörtbir bucagIna,
Sancak sancak tutsun VakIflar.

Okullara sInIf açar, yer açar,
Hastalara bölüm açar, ev açar,
Hayvanlara barInacak yer açar,
Bir ocaktIr, bir yuvadIr VakIflar.

Ögrenciye yemek verir, burs verir,
YardIm eder, gerekirse kurs verir.
Ilim verir, irfan verir ders verir,
Çok i$ yapar, çok çalI$Ir VakIflar.

A$ evleri, i$ evleri açIlsIn,
Gönüllere bir ferahlIk saçIlsIn.
Kanat çIrpIp semalara uçulsun.
YakIt olur, kanat olur VakIflar.

Anlatmak çok zordur vakfIn özünü,
Mevlana söndürmesin vakfIn közünü,
Ak eylesin o cihanda yüzünü,
HayIr için bir kapIdIr VakIflar.
kaynak:http://www.forumdas.com/ko…/vakiflar-haftasi-siirleri.47355/

#VakıflarHaftası #Vakfet #Yaşat #Yaşa  #Boldav

BOLVADiNLiLER DAYANISMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayan??maVakf?1987
boldava@gmail.com

Diğer Haberler