Haberler


Resmi Büyüt

FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN ŞAHSİYETİ:
29.05.2020

1451'de 20 yaşında ikinci defa Osmanlı hükümdarı olan II. Sultan Mehmed, İstanbul'u fethedip bin yüz yıllık Şarkî Roma İmparatorluğunu (Bizans İmparatorluğunu) ortadan kaldırarak hakkıyla Fatih unvanını aldığı gibi yüksek kabiliyet ve dehasıyla dost ve düşmana kudretini teslim ettirmiş büyük bir devlet reisi idi.

Fatih Sultan Mehmet 886 H. 1481 M. tarihine kadar 30 sene padişahlık etmiştir. 23 yaşında İstanbul fatihi olan Fatih Sultan Mehmed azim ve irade sahibi, temkinli ve verdiği kararı mutlak surette tatbik eden bir şahsiyetti. Devlet idaresinde sertti, hissiyatını gizlemeyi bilir, yapacağı seferleri tatbik sahasına koyuncaya kadar gizli tutar ve sonra maksadını birden bire meydana kordu; bu yüzden düşmanlarını şaşırtarak bir senede bir kaç fütuhata birden nail olurdu. Harpte cesurdu; icabında ve bir tehlike vukuunda mağlûbiyeti önlemek için ileri atılır, askeri cesaretlendirirdi. Yerinde soğuk kanlılığını ve itidalini muhafaza etmesini bilirdi. Kendisi bilgili, bir kaç lisana vâkıf ve aynı zamanda şâirdi. Serbest fikirli olup taassubu yoktu; âlimleri davet ederek ilmî tartışmalar yaptırırdı. Bazan müşkül mevzular vermek suretiyle alimlere risaleler yazdırır ve bunları tetkik ederdi; Farsçadan ve Rumcadan Arapçaya tercüme edilmiş felsefî eserleri okur ve yanına celbettiği âlimler ile fikir tartışmaları yapardı. İlmî meselelerde herhangi din ve mezhebe mensup olursa olsun âlimleri himaye ile onlara eserler yazdırmıştır; hattâ Trabzon imparatoru David'in maiyyetinde bulunan ve sadrâzam Adnî|Mahmut Paşa]'nın akrabasından olduğu rivayet edilen âlim, fazıl ve filozof Yorgi Amiruki'yi kendisine müsahip yapıp sık sık huzuruna celb ile mütalaalarından istifade eder ve kendisiyle tartışmalarda bulunurdu. Her nerede yüksek bir âlim duyarsa onu İstanbul'a getirmek için her fedakârlığı yapardı. Meşhur heyetşinas Ali Kuşçu, bunun zamanında İstanbul'a geldiği gibi Molla Cami'yi de davet etmişti. Meşhur ressam küçük Bellini de davetle İstanbul'a gelerek Fatih'in resmini yapmış ve büyük bir himaye görmüştü. ”İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”Hz.Muhammed (a.s.m).Sultan Fatihe ve Kahraman Askerlerine Rahmet Minnet ve Şükranlarımızı sunarız.

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI #fatihsultanmehmethan #fetih #istanbulunfethi1453 #boldav

Diğer Haberler